Thó-lūn:Sòng

(Tùi 宋朝 choán--lâi)
 
宋朝的頭一个皇帝趙匡胤(宋太祖)。

宋朝中國歷史上對960年1279年的一个朝代,佇五代十國的尾後;佇元朝的進前,宋朝閣會當分 1127年以前的北宋佮1127年以後的南宋二个時期。

返回 "Sòng" 頁面。