Thó-lūn:Chong-kàu Kái-kek

進行的討論
(Tùi 宗教改革 choán--lâi)

宗教改革Siu-kái

宗教改革16世紀17世紀歐洲基督教改革運動,嘛是新教產生的過程,馬丁路德(Martin Luther)佇1517年發表九十五條論題算是改革的起頭,經過百外年的戰爭,到1648年西發里亞和約(Peace of Westphalia)結束。

返回 "Chong-kàu Kái-kek" 頁面。