Thó-lūn:Soaⁿ-kiû

進行的討論
(Tùi 山球 choán--lâi)

山球Siu-kái

 
山球

山球go·-lú-huh(日語:'ゴルフ)、𣁳仔球(khat-á-kiû)、高爾夫, 一款佇草埔,山坪比賽的體育運動,選手用棍仔共細粒球"𣁳"去來抑是捒出去,目標是塗跤的一个空。

返回 "Soaⁿ-kiû" 頁面。