Thó-lūn:Hi-pek-lâi-gí

進行的討論
(Tùi 希伯來語 choán--lâi)

希伯來語Siu-kái

希伯來語 (עִבְרִית, Lô-má-jī: Ivrit)是閃語言 (Semitic language)的一个支葉,是猶太人佮相近民族,親像撒馬利亞人,的語言。

佇現代,希伯來語是以色列官方語言

返回 "Hi-pek-lâi-gí" 頁面。