Thó-lūn:Lîm Bûn-khèng

進行的討論
(Tùi 林文慶 choán--lâi)

林文慶Siu-kái

林文慶英文Lim Boon Keng1869年10月18 - 1957年1月初1)是一个佇新加坡中國推動社會佮教育改革的醫生。

返回 "Lîm Bûn-khèng" 頁面。