Thó-lūn:Lêng-sng sûn-khoân

進行的討論
(Tùi 檸檬酸循環 choán--lâi)

檸檬酸循環Siu-kái

 
檸檬酸循環的過程

檸檬酸循環 (英語: citric acid cycle),嘛號三羧酸循環 (tricarboxylic acid cycle)抑克氏循環(Krebs cycle),是一系列酵素催化的化學反應,是細胞呼吸的一部份,檸檬酸是其中一个主要的中間產物,對真核生物來講,檸檬酸循環是發生佇腺粒體內面。

返回 "Lêng-sng sûn-khoân" 頁面。