Lêng-sng sûn-khôan (Eng-gí: citric acid cycle), mā-hō sam-thòaⁿ-sng sng sûn-khôan (tricarboxylic acid cycle) ia̍h Krebs sûn-khôan, sī kàⁿ-sò͘ chhui-hòa ê chi̍t thò hoà-ha̍k hóan-èng, sī sè-pau ho͘-khip ê chi̍t-pō͘-hūn, lêng-sng sī kî-tiong chi̍t-ê chú-iàu ê tiong-kan sán-bu̍t. Tùi chin-he̍k seng-bu̍t lâi-kóng, lêng-sng sûn-khôan sī hoat-seng tī soàⁿ-lia̍p-thé lāi-bīn.

Overview of the citric acid cycle
Ēng hòa-ha̍k-sek piáu-hiān ê lêng-sng sûn-khôan ê kòe-têng.

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái