Chin-hu̍t seng-bu̍t

(Tùi Chin-he̍k seng-bu̍t choán--lâi)
?Chin-hu̍t-seng-bu̍t
Hoà-chio̍h hoān-ûi
Proterozoic - hiān-sî
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
He̍k: Eukaryota
Whittaker & Margulis,1978
Kài
Animalia - Tōng-bu̍t
Fungi - Khún-lūi
Plantae - Si̍t-bu̍t

Chin-hu̍t seng-bu̍t (Eukaryota) sī sè-pau lāi-té ū sè-pau-hu̍t ê seng-bu̍t, pau-koat tōng-bu̍t, si̍t-bu̍t, khún-lūi, kap goân-seng-seng-bu̍t.