Si̍t-bu̍t

(Tùi Plantae choán--lâi)
?Si̍t-bu̍t
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
He̍k: Eukaryota
Kài: Plantae
Haeckel, 1866
Koan-hē si̍t-phín chit ê tê-bo̍k, chhiáⁿ khòaⁿ chia̍h-mi̍h.

Tùi seng-bu̍t-ha̍k ê koan-tiám lâi kóng, si̍t-bu̍t (植物) sī chí sio̍k-î Plantae-kài ê seng-bu̍t.

Tēng-gī

siu-kái

Só͘-iū oa̍h-mi̍h tī thoân-thóng-siōng sī pun chò nn̄g kûn: si̍t-bu̍t kap tōng-bu̍t. Chit khoán hun-lūi khó-lêng sī chū Aristotle khai-sí (Chêng 384–22 nî), i kā it-poaⁿ bē tín-tāng--ê hō chò si̍t-bu̍t, kā ē-tàng oa̍h-tāng chhōe-chia̍h--ê hō chò tōng-bu̍t. Khah òaⁿ ê Linnaeus (1707–78 nî) chhòng-chō hiān-tāi kho-ha̍k hun-lūi-hoat hē-thóng ê ki-chhó͘, to̍h kā che nn̄g khoán siat chò nn̄g-ê kài (lat. regnum "ông-kok"): Vegetabilia (āu--lâi piàn Metaphyta ia̍h Plantae) kap Animalia (mā hō Metazoa). Chū hit-chūn, lâng bān-bān chai-iáⁿ só͘ kóng ê si̍t-bu̍t-kài sī kā chē khoán bô koan-hē ê hun-kûn pun chò-hóe, lo̍h-bóe chin-khún kiam kúi-à khoán chó-lūi tùi si̍t-bu̍t-kài pun chhut--lâi. Chóng-sī ū-sî-chūn, te̍k-pia̍t sī thong-sio̍k ê tiûⁿ-ha̍p in oa-ná tiāⁿ hông jīn-ûi sī si̍t-bu̍t.

"Si̍t-bu̍t" chit jī, phó͘-thong lâi kóng sī ū to-sè-pau, hâm cellulose ê sè-pau-piah, thang tī-ēng ia̍p-le̍k-thé tián-hiān kong-ha̍p-sêng chia ê sèng-chit.[1][2]

To-iūⁿ-sèng

siu-kái

Ē-té ê piáu tián-sī Viridiplantae ("chheⁿ-sek si̍t-bu̍t") chi̍t-ê seng-bu̍t hun-ki ê hun mn̂g. Tang-tiong chóng-kè ū tāi-iok 300,000 chéng tng oa̍h--teh ê Viridiplantae seng-bu̍t, in tang-tiong 85%–90% sī khui-hoe si̍t-bu̍t.

Tng-oa̍h le̍k-sek si̍t-bu̍t (Viridiplantae) hun mn̂g ê to-iūⁿ-sèng
Hui-chèng-sek hun-lūi Mn̂g ê hō-miâ Thong-sio̍k miâ Tng-oa̍h bu̍t-chéng sò͘-bo̍k Tī hui-chèng-sek hun-lūi lāi ê sò͘-bo̍k
Le̍k-chó Chlorophyta le̍k-chó (chlorophytes) 3,800–4,300 [3][4] 8,500

(6,600–10,300)

Charophyta le̍k-chó (eng. e.g. desmids & stoneworts) 2,800–6,000 [5][6]
Bryophytes Marchantiophyta (eng. liverworts) 6,000–8,000 [7] 19,000

(18,100–20,200)

Anthocerotophyta (eng. hornworts) 100–200 [8]
Bryophyta (eng. mosses) 12,000 [9]
Pteridophytes Lycopodiophyta (eng. club mosses) 1,200 [10] 12,000

(12,200)

Pteridophyta (eng. ferns, whisk ferns & horsetails) 11,000 [10]
Chéng-chí si̍t-bu̍t Cycadophyta (eng. cycads) 160 [11] 260,000

(259,511)

Ginkgophyta gîn-hēng 1 [12]
Pinophyta (eng. conifers) 630 [10]
Gnetophyta (eng. gnetophytes) 70 [10]
Magnoliophyta khui-hoe si̍t-bu̍t 258,650 [13]

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái

Siòng-phìⁿ

siu-kái

Chham-chiàu

siu-kái
 1. "plant[2] – Definition from the Merriam-Webster Online Dictionary". 2009-03-25 khòaⁿ--ê. 
 2. "plant (life form) -- Britannica Online Encyclopedia". 2009-03-25 khòaⁿ--ê. 
 3. Van den Hoek, C., D. G. Mann, & H. M. Jahns, 1995. Algae: An Introduction to Phycology. pages 343, 350, 392, 413, 425, 439, & 448 (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-30419-9
 4. Guiry, M.D. & Guiry, G.M. (2011), AlgaeBase : Chlorophyta, World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway, 2011-07-26 khòaⁿ--ê 
 5. Guiry, M.D. & Guiry, G.M. (2011), AlgaeBase : Charophyta, World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway, 2011-07-26 khòaⁿ--ê 
 6. Van den Hoek, C., D. G. Mann, & H. M. Jahns, 1995. Algae: An Introduction to Phycology. pages 457, 463, & 476. (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-30419-9
 7. Crandall-Stotler, Barbara. & Stotler, Raymond E., 2000. "Morphology and classification of the Marchantiophyta". page 21 in A. Jonathan Shaw & Bernard Goffinet (Eds.), Bryophyte Biology. (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-66097-1
 8. Schuster, Rudolf M., The Hepaticae and Anthocerotae of North America, volume VI, pages 712–713. (Chicago: Field Museum of Natural History, 1992). ISBN 0-914868-21-7.
 9. Goffinet, Bernard; William R. Buck (2004). "Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification". Monographs in Systematic Botany. Missouri Botanical Garden Press. 98: 205–239. 
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 Raven, Peter H.; Evert, Ray F.; Eichhorn, Susan E. (2005). Biology of Plants (7th pán.). New York: W. H. Freeman and Company. ISBN 0-7167-1007-2. 
 11. Gifford, Ernest M.; Foster, Adriance S. (1988). Morphology and Evolution of Vascular Plants (3rd pán.). New York: W. H. Freeman and Company. p. 358. ISBN 0-7167-1946-0. 
 12. Taylor, Thomas N.; Taylor, Edith L. (1993). The Biology and Evolution of Fossil Plants. New Jersey: Prentice-Hall. p. 636. ISBN 0-13-651589-4. 
 13. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 2006. IUCN Red List of Threatened Species:Summary Statistics