Chéng-chí si̍t-bu̍t

?Chéng-chí si̍t-bu̍t
Welwitschia mirabilis
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g

Chéng-chí si̍t-bu̍t (種子植物; spermatophyte) sī si̍t-bu̍t lāi-té khò chéng-chí lâi seⁿ-thoàⁿ ê chi̍t-kûn. Choân si̍t-bu̍t ê 8 siâⁿ sio̍k chéng-chí si̍t-bu̍t. In ê ē-kha hun-chò lō-chí si̍t-bu̍t (Gymnospermae) kap Khui-hoe si̍t-bu̍t (Magnoliophyta).