Sè-pau-piah (細胞壁), sī chi̍t koá sè-pau siāng goā-chân só͘ moa ê kò͘-chō, ū chi-chhî, pó-hō͘, koè-lū ê kong-lêng. Sè-pau-piah chûn-chāi tī si̍t-bu̍t, sè-khún, chin-khún, chó-lūi kap chi̍t koá kó͘-sè-khún.

Le̍k-sek ê sè-pau gōa-khak sī sè-pau-piah.