Pang-chān:澎湖群島

(Tùi 澎湖群島 choán--lâi)


澎湖群島

澎湖群島,或者澎湖列島,是佇臺灣海峽頂个一陣群島。東爿面50公里是臺灣島,西爿面140公里是歐亞大陸。群島攏總有90个大大細細个島嶼,總面積大約128平方公里。全境隸屬佇澎湖縣管轄,是臺灣个第一大離島