Thó-lūn:Séng

進行的討論
(Tùi choán--lâi)
Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ sī Holopedia tē 4000 phiⁿ.

Siu-kái

是地方也是領土的單位,定定嘛是國家內底行政的單位。

返回 "Séng" 頁面。