Thó-lūn:Ti-sū

新增話題
進行的討論
(Tùi 知事 choán--lâi)

知事Siu-kái

知事是一種地方首長的稱呼,一般來講知事管的所在比市長較闊。

日本Siu-kái

日本都道府縣的首長叫做知事,親像東京都知事、北海道知事。

中國Siu-kái

中國唐朝清朝的地方首長嘛有知事這項。

臺灣Siu-kái

日本統治時代臺灣的的地方首長,親像臺南洲知事。

返回 "Ti-sū" 頁面。