Ti-sū (Hàn-jī: 知事) sī chi̍t-chióng tē-hng siú-tiúⁿ ê chheng-ho͘. It-poaⁿ lâi-kóng ti-sū koán-ê só͘-chāi pí chhī-tiúⁿ khah-khoah.

Ji̍t-pún

siu-kái

Ji̍t-pún to͘-tō-hú-koān ê siú-tiúⁿ kiò-chò ti-sū, chhin-chhiūⁿ Tang-kiaⁿ-to͘ Ti-sū, Pak-hái-tō Ti-sū.

Tiong-kok

siu-kái

Tiong-kok Tông-tiâu kaù Chheng-tiâu ê tē-hng siú-tiúⁿ mā-ū ti-sū chit-hāng.

Tâi-oân

siu-kái

Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi Tâi-oân ê tē-hng siú-tiúⁿ, chhin-chhiūⁿ Tâi-lâm-chiu Ti-sū.