Thó-lūn:Chóa

進行的討論
(Tùi choán--lâi)

修改

 
一疊紙

是利用植物纖維製造的平面形物件,一般用來書寫、畫圖、包裝,抑是印刷,另外,若較廣義來講,用動物的皮,抑是用合成材質所造的紙形物嘛算紙。

返回 "Chóa" 頁面。