Thó-lūn:Hoan-chháu

新增討論
進行的討論
(Tùi 翻草 choán--lâi)

翻草Siu-kái

翻草 (rumination)是講動物佇早前食落腹內的物件吐出來重哺予伊幼,才閣來吞落腹內的這種消化方式。除了以外,鹿駱駝等攏是會翻草的動物,這種會翻草的動物是有四个胃。

返回 "Hoan-chháu" 頁面。