Thó-lūn:Tōng-bu̍t

(Tùi 動物 choán--lâi)
?動物
 
飼奶動物鳥仔兩棲動物、其他
Hoà-chio̍h hoān-ûi
Late Neoproterozoic - Recent
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
He̍k: Eukaryota
Kài: Animalia
Linnaeus, 1758

動物 (tōng-bu̍t)是一類生物,屬於動物界(Animalia),一般來講,動物由多細胞組合起來的,因有法度振動,毋過無像植物有才調利用來合成食物(光合成作用,photosynthesis);伊’人需要消化別的生物才會通生存落去。

通俗語言一般共人類排除佇動物之外,動物嘛定用來做精牲的同義詞,總是對生物學的觀點來看,嘛是一種動物。

臺灣的動物 siu-kái

關係文章 siu-kái

返回 "Tōng-bu̍t" 頁面。