Thó-lūn:Seng-bu̍t-ha̍k

(Tùi 生物學 choán--lâi)

生物學 siu-kái

   
   
各種生物攏是生物學欲研究的對象(對倒爿頂懸順時鐘:) 大腸桿菌蕨類瞪羚龜仔

生物學是咧研究生物和性命的科學,生物學chùn-būn的有: 生物的特質,分類、行為;逐款生物怎樣的存在:生物怎樣佮環境和別種生物來互動,生物學範圍真闊,凡若參活物有底代的攏在內,對較細的分子生物學到較闊面的生態學攏是生物學欲研究的,生物學所有的概念佮別款科學攏相(相同),攏著遵照熱力學、質量保存... 定律。

返回 "Seng-bu̍t-ha̍k" 頁面。