Thó-lūn:Sîn-sèng Lô-má Tè-kok

進行的討論
(Tùi 聖羅馬帝國 choán--lâi)

神聖羅馬帝國Siu-kái

 
1000年的時的神聖羅馬帝國

神聖羅馬帝國843年1806年)是佇中古時代歐洲中央的一个政治聯合。

神聖羅馬帝國佮羅馬帝國無仝。

返回 "Sîn-sèng Lô-má Tè-kok" 頁面。