Thó-lūn:Liân-pang Tiâu-cha Kio̍k

新增話題
進行的討論
(Tùi 聯邦調查局 choán--lâi)

tiāu-châ?Siu-kái

  • Ū tiau-cha, tiâu-cha, m̄-koh kám ū tiāu-châ? --Kiatgak 10:26, 7 Saⁿ-goe̍h 2007 (UTC)

聯邦調查局Siu-kái

美國聯邦調查局 (Federal Bureau of Investigation, 簡稱" FBI "),是美國司法部上蓋主要的調查機關,“美國法典”第28條,第533款規定,國家授權“司法部”部長來委任官員對“反美國”的“罪行”進行偵探佮調查,啊其他聯邦的法令必須放權予FBI調查特定的罪行,FBI現此時的“調查司法權”已經超過200種“聯邦罪行”,“十大通輯犯”這份清單對1930年著開始向世界公佈。

FBI的任務是調查違反聯邦犯罪行為,支援國家的法律,FBI負責部份遐的通過調查抑是間諜行為所得著的情報,伊的責任是孝忠國家憲法佮對公眾需求提供服務, 並請對本國的“聯邦, 州府”, 一寡仔“在地的組織”佮“國際機構”提供幫贊。

FBI佇咧每一擺執行任務了後,著愛共調查的情報和資料提到予相關的律司抑是司法部的官員進前裁決,看是欲採取下一步的行動抑是毋免。

FBI過去曾經有一寡仔誠無單純的歷史,著是講FBI基本的宗旨是支持美國的法律,毋過有當時仔又閣做一寡仔佮法律相違背的行為,啊佇大多數美國人的心目中,FBI猶原是打擊犯罪上蓋有效力的機構。

佇FBI的系統當中,專門的特務人逐年攏咧增加,現此時的成員已經超過11,000个,遮的特務大多數攏安排佇外國,一般踮當地的美國大使館工作,普通時,(人因)公開的職務是法律人員,FBI的成員稱號(人因)家己是"LEGATS"。

聯邦調查局的歷史Siu-kái

參考資料Siu-kái

美國中央情報局

外部連結Siu-kái

返回 "Liân-pang Tiâu-cha Kio̍k" 頁面。