Liân-pang Tiâu-cha Kio̍k

Bí-kok Liân-pang Tiāu-cha-kio̍k (美国联邦调查局/Federal Bureau of Investigation, Kán-chheng " FBI "), Sī Bí-kok Su-hoat-po· siāng-kài chú-iàu ê tiāu-châ ki-kò·. Bí-kok hoat-tián tē-28 tiâu, tē-533 khóan kui-tēng, kok-ka siū-kôan Su-hoat-pō· pō·-tiúⁿ lâi úi-jīm koaⁿ-ôan tùi " hóan Bí-kok " ê chōe-hêng chìn-hêng cheng-thàm kah tiāu-cha, ah kî-thaⁿ liân-pang ê hoat-lēng pit-su pàng-kôan hō· FBI khì tiāu-cha te̍k-tēng ê chōe-hêng. FBI hiān-chú-sî ê tiāu-cha su-hoat-kôan í-keng chhiau-kòe 200-chióng liân-pang chōe-hêng. Cha̍p-tāi thong-chi̍p hōan chit-hūn chheng-toaⁿ ùi 1930-nî to̍h khai-sí hiòng sè-kài kong-pò·.

FBI ê jīm-bū sī tiāu-cha ûi-hóan liân-pang hōan-chōe hêng-ûi, chi-ōan kok-ka ê hoat-lu̍t. FBI hū-chek pó-hō· hia-ê thong-kòe tiāu-cha a̍h-sī kàn-tia̍p hêng-ûi só· tit-tio̍h ê chêng-pò. I ê chek-jīm sī hàu-tiong kok-ka hiàn-hoat kah ūi kong-chòng su-kiû thê-kiong ho̍k-bū, pēng-chhiáⁿ ūi pún-kok ê liân-pang, chiu-hú, 1-kóa-á chāi-tē ê cho·-chit kah kok-chè ki-kò· thê-kiong pang-chān.

FBI tī-leh múi-1-pái chip-hêng jīm-bū liáu-āu, to̍h-ài kā tiāu-cha ê chêng-pò hām chu-liāu thê-kau hō· siong-koan ê lu̍t-su a̍h-sī Su-hoat-pō· ê koaⁿ-ôan chìn-chêng chhâi-koat, khòaⁿ sī beh chhái-chhú ē-1-pō· ê hêng-tōng a̍h-si m̄-bián.

FBI kòe-khì chêng-keng ū 1-kóa-á chiâⁿ bô tan-sûn ê le̍k-sú, to̍h sī kóng FBI ki-pún ê chong-chí sī chi-chhî Bí-kok ê hoat-lu̍t, m̄-koh ū-tang-sî-á iū-koh chò 1-kóa-á kah hoat-lu̍t siong ûi-pōe ê hêng-ûi. Ah tī tōa-to-sò· Bí-kok-lâng ê sim-bo̍k-tiong, FBI iu-gôan sī táⁿ-kek hōan-chōe siāng-kài ū hāu-le̍k ê ki-kò·.

Tī FBI ê hē-thóng tang-tiong, choan-bûn ê te̍k-bū jîn-ôan ta̍k-nî lóng teh cheng-ka, hiān-chú-sî ê sêng-ôan í-keng chhiau-kòe 11,000 ê. Chia-ê te̍k-bū tōa-to-sò· lóng an-pâi tī gōa-kok, it-poaⁿ tiàm tng-tē ê Bí-kok tāi-sài-kóan kang-chok, phó·-thong-sî, in kong-khai ê chit-bū sī hoat-lu̍t jîn-ôan. FBI ê sêng-ôan chheng-ho· in kā-kī sī "LEGATS".

Liân-pang Tiāu-châ-kio̍k ê le̍k-sú

siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Chham-khó chu-liau

siu-kái

Bí-kok Tiong-iong Chêng-pò-kio̍k

Gōa-pō· liân-kiat

siu-kái