Thó-lūn:

(Tùi choán--lâi)
 
紅茶

這篇文章寫的是茶欉(學名Camellia sinensis)的葉仔泡的,有咖啡因,用其他植物果子泡的,無咖啡因的飲料,請參考草仔茶花茶

語源 siu-kái


茶佇世界有兩款影響真大的發音來源,一款是廈門閩南語的"tê",另外一款是廣東話的"chá"。

按做茶過程區分 siu-kái


一般來講,按發酵的程度,茶會使區分做四種:

相關的文章 siu-kái


返回 "Tê" 頁面。