Thó-lūn:Khēng

(Tùi choán--lâi)

是指落雨了有時會出現佇天邊七彩的景色,彼是因為空氣中的水氣經過日頭照過了後,日光反射的光圈,呈現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七色。

 
返回 "Khēng" 頁面。