Khēng sī chí lo̍h-hō͘ liáu ū-sî ē chhut-hiān tī thiⁿ-piⁿ chhit chhái ê kéng-sek, he sī in-ūi khong-khì ê chúi-khì keng-kòe ji̍t-thâu chiò-kòe liáu-āu, ji̍t-kng hoán-siā ê kng-khian, têng-hiān âng, têng, n̂g, le̍k, , tiān, chí chhit sek.

Khēng