Chit-phiⁿ bûn kóng--ê sī hō͘-chúi. Koan-î chi̍t ê siâⁿ-chhī "滬", chhiáⁿ khoàⁿ Siōng-hái-chhī.

Lo̍h-hō͘.

Hō͘lo̍h-chúi (precipitation) ê 1 khoán hêng, chhun ê hêng koh ū seh, hō͘-seh (sleet), peng-phau̍h (hail), lō͘-chúi (dew). Sè sè tih ê chúi ùi hûn lo̍h kaù thô͘-kha tō sī hō͘. Khong-khì nā siuⁿ ta, ū-ê hō͘ iáu-boē kaù thô͘-kha tō ē chhèng (evaporate) tiāu--khì. Nā choân-pō͘ lóng lo̍h chi̍t-poàⁿ tō chhèng tiāu, tō pìⁿ-chiâⁿ hoan-á-hûn (virga), tī ta koh joa̍h ê soa-bô͘ tiāⁿ khoàⁿ--tio̍h. Hō͘ chái-iūⁿ lâi, chái-iūⁿ lo̍h ê kho-ha̍k kái-soeh ū 1 hō miâ kiò chò Bergeron koè-têng.