Thó-lūn:Hō͘-ōe-lām

進行的討論
(Tùi 護衛艦 choán--lâi)

護衛艦Siu-kái

 
法國:拉法葉(La Fayette)軍艦

護衛艦是一種佇近岸的海域範圍內配合其他兵力、或者單獨執行消滅敵人的輕型軍艦,為大型軍艦擔任警戒佮護衛任務的水上軍艦。

返回 "Hō͘-ōe-lām" 頁面。