Hō·-ōe-lām sī 1-chióng tī kīn-hōaⁿ ê hái-he̍k hōan-ûi lāi phoè-ha̍p kî-thaⁿ peng-le̍k, he̍k-chiá tan-to̍k chip-hêng siau-bia̍t te̍k-jîn khin-hêng chûn-lām, ūi ngó·-hong tōa-hêng kun-lām tam-jīm kèng-kài kah hō·-ōe jīm-bū ê chúi-siōng kun-lām.

Hoat-kok: La Fayette kun-lām