Kun-lām (kun-kàm) sī chò kun-sū lō·-iōng ê chûn, phó-thong tō-sī kóng hái-kun ê chûn-chiah.

The Cannon Shot (1670) by Willem van de Velde the Younger, showing a late Dutch 17th-century ship of the line

Kun-lām ū chin-chē bô-kâng ê khoán-sek, toā-sè lóng ū. Ki-pún-siōng kun-lām siat-kè hām khí-chō ê sî, ē kap it-poaⁿ ê chûn kok-iūⁿ. Pí-lūn kóng kun-lām tùi kong-ke̍k khah ū tòng-thâu, ē ēng te̍k-pia̍t ê ki-su̍t cháu-siám lûi-ta̍t, toā-pō·-hūn ê kun-lām lóng ū chng toā-kòng, chhèng kap hui-toâⁿ chit-khoán ê bú-khì.

Lēng-goā ū "chiàn-chûn" chit-ê sû, sī te̍k-pia̍t chí ēng lâi piàⁿ-tīn ê kun-lām, chiàn-chûn í-goā ê kun-lām sī chò chi-oān--ê (chhin-chhiūⁿ ūn-sàng, pó·-kip téng-téng), chiàn-chûn lia̍h-goā ê kun-lām bô hām te̍k-jîn ti̍t-chiap tùi-phah.