Thó-lūn:Loā Hô

進行的討論
(Tùi 賴和 choán--lâi)

賴和Siu-kái

賴和佇中國廈門做醫生,1919年–1920年。

賴和 (抑是賴河,1894年5月28 - 1943年1月31),本名賴癸河臺灣新文學作家,筆名有懶雲、甫三、安都生灰、走街先等等。

賴和認為伊是客人,毋閣伊袂曉講客話,伊捌按呢寫:"我本客屬人,鄉語逕自忘,戚然傷抱懷,數典愧祖宗"。

外部連結Siu-kái

返回 "Loā Hô" 頁面。