Thó-lūn:Mariana Hái-kau

進行的討論
(Tùi 馬里亞納海溝 choán--lâi)

馬里亞納海溝Siu-kái

 
Mariana Hái-kau (Mariana Trench)

馬里亞納海溝(Mariana Trench)是通世界海溝佮地殼表面上深的所在,平均的深度是10,924公尺,地點佇太平洋西部馬里亞納(Mariana)群島的東南,這个海溝是太平洋板塊佮馬里亞納板塊的交會點。

返回 "Mariana Hái-kau" 頁面。