Mariana Hái-kau sī thong-sè-kài hái-iûⁿ kap tē-khak piáu-bīn siāng chhim ê só͘-chāi, pêng-kin ê chhim-tō͘ sī 10,924 kong-chhioh, tē-tiám tī Thài-pêng-iûⁿ se-pō͘ Mariana Kûn-tó ê tang-lâm. Chit-ê hái-kau sī Thài-pêng-iûⁿ Pán-khòai kap Mariana Pán-khòai ê kau-hōe tiám.

Mariana Hái-kau (Mariana Trench)