Tē-khak (地殼) sī ùi tē-kiû piáu-bīn hiòng tē-sim iân-sin chi Mohorovičić put-liân-sio̍k-biān ê chi̍t chân po̍k-khak; i-ê sêng-hūn chú-iàu sī hóe-sêng-giâm, piàn-sêng-giâm kap tui-chek-giâm. Tē-khak sī gâm-chio̍h-khoan ê chi̍t pō͘-hūn, pêng-kin kāu-tō͘ 17 kong-lí, tī tē-khak ē-té sī tē-hâm.

1=tē-khak