Tui-chek-giâm (堆積岩), he̍k tîm-chek-giâm (沉積岩), sī tī tē-piáu bô chhim ê só͘-chāi, kā kî-thaⁿ gâm-chio̍h ê hong-hoà sán-bu̍t kap chi̍t-koá hóe-soaⁿ phùn-hoat-bu̍t, keng-iû chúi-liû ia̍h peng-chhoan ê poaⁿ-ūn, tui-chek kap sêng-giâm chok-iōng só͘ hêng-sêng ê gâm-chio̍h. Tui-chek-giâm hām hóe-sêng-giâm kap piàn-sêng-giâm sī kò͘-sêng tē-kiû gâm-chio̍h-khoan ê saⁿ khoán chú-iàu gâm-chio̍h lūi-hêng.

Tui-chek-giâm