Hong-hoà (Hàn-jī: 風化; Eng-gí: weathering) chok-iōng sī gâm-chio̍h, thô͘ kap khòng-bu̍t téng-téng hām tē-kiû ê tāi-khì-chân chiap-chhiok āu hun-kái ê kòe-têng. Hong-hoà sī chāi-tē ê chok-iōng, hām bu̍t-thé soá-tāng só͘ chō-sêng ê chhim-si̍t chok-iōng pēng-bô kāng-khoán. Hong-hoà koh ē-sái chìn-chi̍t-pō͘ khu-hun chò bu̍t-lí-sèng kap hoà-ha̍k-sèng ê hong-hoà.