Thó-lūn:Niáu-chhí

(Tùi 鳥鼠 choán--lâi)

鳥鼠 (niáu-chhí)是幾款鼠類動物的名,無一定的分類定義,親像大鼠(Rattus)、小鼠(Mus)、倉鼠(Cricetinae)這寡較細型的鼠類攏定予’人叫做鳥鼠。

佇文化上,鳥鼠是中國生相的12个代表動物之一。

返回 "Niáu-chhí" 頁面。