2016 nî Ko-hiông Bi-long tē-tāng

2016 nî Ko-hiông tē-tāng hoat-seng tī Tâi-oân sî-kan 2016 nî 2 goe̍h 6 ji̍t ê 03:57, kiông-tō͘ 6.4 Mw, tiong-sim tī Ko-hiông-chhī ê Bi-long-khu. Tē-tāng tī thong Tâi-oân kah Tiong-kok Hok-kiàn-séng ê hái-kîⁿ lóng ū kám-kak.

Bí-kok USGS ê chu-liāu tē-tô͘.

Chit tiûⁿ tē-tāng chō-sêng hoat-seng tī Tâi-lâm-chhī ê Ûi-koan Kim-liông Tōa-lâu tò-hoāi sū-kò͘.

Tē-tang lóng-chóng chō-sêng 117-ê lâng sí-bông, kî-tiong 115-ê sī ùi Éng-khong ê Ûi-koan Kim-liông tōa-lâu siū-hāi.