A-phá-tò (apartment), he̍k-chiá kong-gū (公寓), sī chi̍t chióng chi̍p-ha̍p chū-the̍h, sī tī siâⁿ-chhī chiâⁿ chia̍p-khoàⁿ ê te̍k-iú hiān-siōng.

A-phá-tò