ANSIAmerican National Standards Institute (Bí-kok Kok-ka Piau-chún Hia̍p-hoē) ê kán-siá. ANSI sī 1-ê su-jîn, hui-êng-lī ê ki-kò͘. I chú-iàu ê sū-kang sī chè-tēng Bí-kok kok-lāi ê kang-gia̍p piau-chún. I sī ISO kap IEC ê hoē-goân.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái