Abkhazia apsarAbkhazia ê koaⁿ-hong hoè-pè.

Abkhazia apsar
Аԥсар
10 apsars (chiàⁿ-bīn)50 apsars (āu-piah)
Gia̍h-bīn
ho̍k-sò͘ apsark (аҧсарк)
Gîn-phiò 500 apsark
Gîn-kak-á 1, 2, 10, 20, 25, 50, 100 apsark
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Abkhazia (kap Lō͘-se-a ruble)
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Abkhazia Kiōng-hô-kok Kok-ka Gîn-hâng
 Bāng-chām www.nb-ra.org
Chō-pè-kio̍k Moskva Chō-pè Kio̍k
 Bāng-chām www.mmint.ru
Phêng-kè
Hoē-lu̍t koà-kau Lō͘-se-a Lō͘-se-a ruble (RUB)
1 RUB = 0.1 apsar

Chham-khó

siu-kái