Oscar Chióng

(Tùi Academy Chióng choán--lâi)

Oscar ChióngHa̍k-īⁿ Chióng (Eng-gí: The Academy Awards) ê thong-sio̍k miâ-chheng. Che sī Bí-kok siāng chhut-miâ ê tiān-iáⁿ chióng, pan-chióng tan-ūi sī Tiān-iáⁿ Gē-su̍t kap Kho-ha̍k Ha̍k-īⁿ chit-ê choan-gia̍p cho·-chit. Chū 1929 nî tē-1-kài kàu taⁿ í-keng pan-hoat 70-gōa pái ah.

Oscar chí pan hō· tio̍h-chióng-jîn ê hit sian kim-sek lâng-siōng.