Amazonas

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

Amazonas ū ē-kha kúi-ā-chióng ì-sù, in ê gí-goân lóng hām Amazonas ê sîn-oē ū tī-tāi. Chit jī tùi-tâng ê Eng-gí sī Amazon, mā chin chia̍p sú-iōng.

Tē-lí siu-kái

Kî-thaⁿ siu-kái