AOLBí-kok ê bāng-lō͘ ho̍k-bū kong-si, i-ê miâ sī tòe America Online ("Bí-kok Sòaⁿ-téng") só͘ hō. AOL sī 1980 nî-tāi tiong-kî tiān-náu bāng-lō͘ tú tī kò-jîn tiān-náu liû-thong ê sî-kî khai-sí hoat-tián, pún-lâi hō chò Quantum Link, āu-bóe tī 1989 nî kái miâ America Online.

Tùi 1990 nî-tāi ê Bí-kok-lâng lâi kóng, in hit chūn nā kóng tio̍h beh "chiūⁿ-bāng," tio̍h sī ài liân khí AOL. Hit-tang-chūn AOL sī Bí-kok siāng tōa sóaⁿ-téng ji̍p-kháu (portal).

Time Warner chi̍p-thoân tī 2000 nî siu-bé liáu AOL.

Chham-khó

siu-kái
  • Henderson, Harry (2009). "America Online". Encyclopedia of Computer Science and Technology (Revised Edition). Facts On File. ISBN 978-0-8160-6382-6.