Antiochia sī kó͘ Hi-lia̍p Lô-má ê siâⁿ-chhī, só͘-chāi óa tī kin-á-ji̍t ê Thó͘-ní-kî siâⁿ-chhī Antakya hū-kīn, mā sī Antakya ê hō-miâ lâi-goân.