Au-chiu Stalin Chú-gī kap Nazi Chú-gī Siū-hāi-chiá Kì-liām-ji̍t

Au-chiu Stalin Chú-gī kap Nazi Chú-gī Siū-hāi-chiá Kì-liām-ji̍t (European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism) sī Au-chiu ê Kì-liām-ji̍t.