Bán-thô (pí-kaù Hoâ-gí 饅頭 mántóu) iah-sī mī-pau, mī-thaû (麵頭) sī chi̍t khoán ēng mī-hún chè-chō ê tiong-kok-sek si̍t-phín.

Bán-thô

Thè kuè-sin--ê pē-pú chò-pah-ji̍t--ê chhè--ê sî-chūn só͘ chia̍h--ê bán-thô, kiò-chò mī-thâu, bīn-thâu (būn-thâu, bîn-thâu, bān-thâu) iah-sī bīn-thâu-koé.

Chiok-siū (祝壽) sî chia̍h--ê toā liap mī-thâu hō-chò "mī-thô".