Bâ-chùi (anesthesia he̍k anaesthesia) thoân-thóng-siōng sī kí-kóng thiàⁿ-kak he̍k kî-thaⁿ kám-kak ê chó·-toān, chó·-chí i ê thoân-tó. I ē-sái kiám-kheng he̍k bián-tû hoān-chiá tī chhiú-su̍t he̍k kî-thaⁿ tī-liâu koè-têng sî ê thiàⁿ-thàng kap bô-sóng-khoài.

Chióng-lūi siu-kái

Ū ē-kha chit kúi-chióng ê bâ-chùi:

Hō· hoān-chiá io̍h-á hō· kám-kak sóng-khoài he̍k kiám-chió chiau-cho, m̄-koh bô ín-khí bâ-chùi, he kiò-chò tīn-chēng (sedation).