Sîn-keng (神經; nerve), he̍k-chiá náu-sòaⁿ (腦線)[1], sì-kè thòaⁿ kàu kui sin-khu. Sîn-keng chú-iàu ū 2 chióng kong-lêng; tē-it sī thong-ti náu, hō͘ lâng ū kám-kak; tē-jī sī thoân thâu-náu ê bēng-lēng kàu kin-bah, hō͘ in chiàu lâng ê ì-sù lâi kiu kap pàng.[1]

Sîn-keng (n̂g-sek)

Chham-khó Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Sîn-keng

  1. 1.0 1.1 Sin-thé-lí: Náu-pō͘, Kó͘-lōng-sū Chū-keng-tông, 1896 nî.