Bân-bân-hiong

Tâi-oân Pîn-tong-koān ê hiong

Bân-bân-hiong, chiàu koaⁿ-tēng hō-miâ ê Hàn-jī tha̍k Bān-loân-hiong (萬巒鄉), sī Tâi-oân Pîn-tong-koān ê 1-ê hiong.

Bân-bân-hiong

Tē-hō-miâ siu-kái

Chāi-tē ê hō-miâ sī Bân-bân, Hàn-jī siá-hoat ū 蠻蠻, 萬蠻 téng khoán.