Bân-kang

Tiong-kok Hok-kiàn ê khe

Bân-kang (閩江) sī Tiong-kok Hok-kiàn-séng kéng-lāi siāng-tōa tiâu ê hô-chhoan. Choân-tn̂g 577 kong-lí, liû-he̍k biān-chek 60,992 pêng-hong kong-lí, tāi-iok chiàm choân-séng bian-chek ê chi̍t-pòaⁿ.

Bân-kang ê liû-he̍k (âng)